Vedtægter for Feldballe A M B A

 

 

STIFTELSESDOKUMENT FOR Feldballe A. M. B. A., Ebeltoftvej 54 B st tv, 8410 Rønde

1.1. Undertegnede 

Jonathan Jannik Hvidbjerg (formand, valgt for 2 år) 

Mette Jakobsen (kasserer, valgt for 2 år) 

Tine Valbjørn Andersen (næstformand, valgt for 1 år) 

Jens Peter Mølgaard (bestyrelsesmedlem, valgt for 1 år) 

Marianne Jelsbech (bestyrelsesmedlem, valgt for 1 år) 

har i dag den 29. januar 2021 stiftet et andelsselskab ved navn Feldballe a.m.b.a. 

1.2. For selskabet gælder vedhæftede vedtægter. 

1.3. Selskabet stiftes med en egenkapital på DKK 12.500,00. Selskabskapitalen er opdelt i andele på nominelt DKK 2.500,00.

 

1.4. Andelene tegnes til kurs 100 og indbetales kontant. 

1.5. Stifterne tegner kun en andel af selskabskapitalen, idet det er forventningen at en række kommende andelshavere vil indskyde yderligere kapital fremadrettet. 

1.6. Indbetaling af kapitalen sker på en konto oprettet i selskabets navn. 

1.7. Stiftelsen skal have retsvirkning fra dags dato. Stiftelsen skal have regnskabsmæssig virkning fra dags dato. Første regnskabsperiode løber fra dags dato til 31. december 2021. 

1.8. Indtil den første ordinære generalforsamling er følgende valgt som selskabets revisor: RI, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Skagensgade 1, DK-2630 Taastrup, 

CVR-nr. 53 37 19 14. 

1.9. Selskabet ledes af en bestyrelse består på stiftelsestidspunktet af de 5 medlemmer som fremgår under punkt 1.1. Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet. 

1.10 Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. 

Stifterne erklærer ved underskrift på nærværende stiftelsesdokument at tegne 

selskabskapitalen således: kr. 12.500,00 til kurs 100 

Dato: 29. januar 2021 

_____________________________                                             _____________________________

Jonathan Jannik Hvidbjerg                                                 Tine Valbjørn Andersen
Formand                                                                               Næstformand

_____________________________                                             _____________________________

Mette Jakobsen                                                                    Marianne Jelsbech
Kasser                                                                                    Bestyrelsesmedlem

_____________________________

Jens Peter Mølgaard
Bestyrelsesmedlem

Vedtægter for Andelsselskabet Feldballe A. M. B. A. 

§1 Navn 

Selskabets navn er ”Feldballe A. M. B. A.”. 

Selskabet har hjemsted Syddjurs kommune. 

§2 Organisationsform 

Selskabet er organiseret som et andelsselskab med begrænset ansvar. Andelshaverne er de, som har købt et eller flere andelsbeviser. Andelsbeviserne kan købes af myndige personer eller institutioner, selskaber, foreninger og lignende. 

§3 Formål 

Stk. 1 – Selskabets formål er at styrke fællesskabet og bæredygtigheden i Feldballe & Omegn ved selv eller igennem direkte eller indirekte ejede datterselskaber at etablere, drive og/eller videresælge varer og serviceydelser i Feldballe & Omegn. 

Stk. 2 – Selskabet har også til formål at øge synligheden af Feldballe og omegns forenings- fritids og erhvervsliv igennem et aktivt kommunikationssamarbejde målrettet bygningens besøgende og byens borgere. Selskabet kan udbetale bidrag til og støtte aktiviteter og projekter med henblik på selskabets formål. 

Stk. 3 – Selskabet vil sikre, at andelshavere får økonomiske fordele i de virksomheder, der ejes helt eller delvist af selskabet, i det omfang det vurderes driftsmæssigt forsvarligt. 

Stk. 4 – Selskabet kan være medlem/medejer af andre foreninger, selskaber og institutioner, som er af betydning for selskabets virke og kan tegne kapital i disse. 

§4 Drift 

Stk.1 – Opstart og opbygning af aktiviteter finansieres delvis via tegning af andelskapital og der udstedes andelsbeviser. Herefter forventes det at virksomheden er selvbærende i forhold til driften. 

Stk. 2 – Overskud kan bruges til investeringer i nye virksomheder eller fornyelser i selskabets eksisterende aktiviteter. Bestyrelsen træffer beslutning herom. 

Overskydende midler kan desuden anvendes til at støtte initiativer i Feldballe og omegn. Bestyrelsen indstiller eventuelle forslag til generalforsamlingen, som træffer beslutning herom. 

Stk. 3 – Selskabet tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. 

§5 Andelsbeviser 

Stk. 1 – Andelsbeviserne sælges med et pålydende på minimum kr. 2.500 pr. andelsbevis eller mere, dog altid et multipla af 2.500 kr. Andelsbeviserne nummereres fortløbende og erhververen optages i andelsfortegnelsen. Der er ingen begrænsninger for, hvor mange andelsbeviser der kan købes pr. person eller institution, eller beløb per andelsbevis, dog har hver andelshaver max. 1 stemme på 

generalforsamlingen, uanset antal af andelsbeviser denne besidder. Beløbet indbetales på selskabets bankkonto. 

Stk. 2 – En andelshaver, der ønsker at afstå sin andel, skal skriftligt meddele dette til bestyrelsen, og bestyrelsen har da 30 dage til at meddele den udtrædende, om selskabet ønsker at tilbageerhverve andelen. Gøres denne forkøbsret rettigdigt gældende, skal selskabet inden 3 måneder fra sin meddelelse herom, tilbagebetale andelshaveren dennes indskud pristalsreguleret med forskellen i nettoprisindekset. 

Såfremt selskabet ikke ønsker at gøre sin forkøbsret gældende, kan andelshaveren i det pågældende regnskabsår afhænde andelen til enhver, der opfylder vedtægternes betingelser for at kunne optages som andelshaver og kan godkendes af bestyrelsen. 

Erhververen indtræder i den udtrædendes rettigheder og forpligtelser overfor selskabet. 

Et overdraget andelsbevis skal forsynes med transport fra den tidligere andelshaver, samt angivelse af overdragelsessum og erhververens navn og adresse, hvorefter transporten skal noteres af bestyrelsen. 

Stk. 3 – En andel kan tillige overdrages ved arv. En sådan overdragelse udløser ikke forkøbsret for selskabet. Overdragelsen er først gyldig, når den indtrædende andelshaver er godkendt af bestyrelsen. 

§6 Hæftelse 

Andelshaverne hæfter kun med deres indskud, det vil sige andelsbevisets pålydende værdi. 

§7 Medlemskab 

Stk.1 – Som andelshaver kan optages fysiske eller juridiske personer, som aktivt vil støtte virksomhedens formål og værdigrundlag. 

Stk.2 – Selskabet vil oprette og føre en fortegnelse over samtlige andelshavere. 

Stk. 3- En andelshaver kan ekskluderes ved væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser over for selskabet eller hvis denne aktivt modarbejder selskabet. Beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen og meddeles skriftligt af denne med omgående virkning. 

Beslutninger om eksklusion skal begrundes skriftligt og kan indbringes for generalforsamlingen, der træffer endelig afgørelse herom. 

§8 Bestyrelse 

Stk. 1 – Bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer, der alle vælges på den ordinære generalforsamling for en periode af 2 år. 

Afhængig af bestyrelsens fastsatte større foretages valg herefter som følger: 

1) Ved 5 bestyrelsesmedlemmer vælges 3 i lige år og 2 i ulige år. 

2) Ved 6 bestyrelsesmedlemmer vælges 3 i lige år og 3 i ulige år. 

3) Ved 7 bestyrelsesmedelmmer vælges 4 i lige år og 3 i ulige år. 

 

Der kan på en generalforsamling foretages suppleringsvalg til ledige pladser for den resterende del af den 2 årige valgperiode. 

Bestyrelsesmedlemmer skal være personlige andelshavere. 

Stk. 2 – Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer umiddelbart efter generalforsamlingen. 

Stk. 3- Bestyrelsen varetager selskabets tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med den eller de virksomheder der ejes af selskabet. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. 

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat. 

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 4 – Bestyrelsen kan nedsætte stående og midlertidige udvalg, hvis forretningsorden og opgaver fastsættes af bestyrelsen. 

 

§9 Ordinær generalforsamling 

Stk. 1 Kompetence 

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. 

Stk. 2 Tidspunkt og indkaldelse 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned, således at første ordinære generalforsamling efter stiftende generalforsamling først afholdes i april 2022. 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden annonceres senest 30 dage før afholdelsen. 

Annoncering sker ved opslag på selskabets hjemmeside & i de lokaler Feldballe a.m.b.a. har aktiviteter. 

Revideret regnskab udleveres på generalforsamlingen og kan ses på selskabets hjemmeside & i de lokaler Feldballe a.m.b.a. har aktiviteter 2 uger før generalforsamlingen. 

Stk. 3 Møde- og stemmeberettigede 

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er andelshaverne. En ledsager til en andelshaver er desuden mødeberettiget, men ikke stemmeberettiget. 

En andelshaver kan ved fuldmagt overgive stemmeberettigelsen til en stedfortræder. Stedfortræderen skal være en myndig person, og der kan maksimalt overgives én (1) stemmeberettigelse pr. stedfortræder. 

Når andelshaveren er en institution, selskab, forening eller lignende, skal den person, som ønsker at udnytte stemmeretten på generalforsamlingen, fremgå af selskabets liste over andelshavere. 

Stk. 4 Forslag 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før afholdelsen, og offentliggøres som nævnt ovenfor 1 uge før generalforsamlingen. 

Stk. 5 Afstemning 

Ved afstemning kan hver fremmødt andelshaver afgive max. en stemme pr. andelshaver uanset antallet af andelsbeviser. Hver fremmødt andelshaver kan yderligere afgive stemme ved fuldmagt for maksimalt én (1) anden andelshaver. 

Beslutninger og valg afgøres ved simpel stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer jf. § 11 og forslag om opløsning af selskabet jf. § 13. 

Personvalg afgøres ved skriftlig afstemning, hvis en af de stemmeberettigede forlanger det. 

Stk. 6. Gennemførelse 

På den ordinære generalforsamling foretages følgende: 

  1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 
  2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning 
  3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport 
  4. Forelæggelse af budget for det næste år. 
  5. Behandling af rettidigt indkomne forslag. 
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 8 stk. 1. 
  7. Valg af revisor. 
  8. Eventuelt. 

§10 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt bestyrelsen beslutter det eller når mindst 25% af andelshaverne, mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller revisor skriftligt begærer ønske herom med begrundet forslag til dagsorden. Indkaldelse sker efter samme fremgangsmåde som ved ordinær generalforsamling, dog med et varsel på mindst 8 hverdage. 

§11 Ændring af vedtægter 

Til ændring af vedtægterne skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling være for ændringsforslaget. 

§12 Regnskab 

Selskabets regnskab følger kalenderåret. Som minimum forelægger kassereren hvert kvartal et kvartalsregnskab for bestyrelsen. 

Årsrapporten skal før den ordinære generalforsamling være påtegnet af en registreret eller statsautoriseret revisor. 

Eventuelle overskud hensættes til investering i henhold til bestemmelserne om formål og drift, jf. § 3 og § 4 og § 4, stk.2. 

§13 Ophør 

Til opløsning af selskabet skal mindst 2/3 af samtlige andelshaveres stemmer være for et forslag om at opløse selskabet. Er det fornødne antal stemmer ikke til stede ved den generalforsamling, hvor forslaget behandles, indkaldes til en efter vedtægternes § 10 ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte andelshaveres stemmer for forslaget. 

Eventuelle likvide midler vil ved ophør tilfalde den enkelte andelshaver forholdsmæssigt op til andelsbevisets pålydende. Midler ud over andelsbevisets pålydende vil blive overført til DFFO (Distriktsrådet for Feldballe og Omegn) eller ved dennes ophør, Syddjurs Kommune, til brug for formål, der kan fremme fællesskabet i Feldballe og omegn. 

Vedtaget på stiftende generalforsamling, 29. januar 2021